BAVARIA Tours Polska - sprawdzony partner w Bawarii, Niemczech, Europie

Ogólne Warunki Uczestnictwa - kl.indywidualny

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Biuro Turystyczne i Językowe BAVARIA Tours Polska

1.
a) Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania sie z ofertą umieszczona w aktualnym katalogu BTiJ BAVARIA Tours Polska, niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej.
b) Umowę może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W przypadku podpisania Umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie Umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają Umowę w imieniu własnym i pozostałych Uczestników.
c) Zawarcie umowy następuje po podpisaniu Umowy przez Uczestnika i BTiJ BAVARIA Tours Polska oraz wpłacie zaliczki w wysokości wskazanej w Umowie.
d) Przy dokonywaniu rezerwacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy należy wpłacić pełna kwotę za imprezę.

2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez BTiJ BAVARIA Tours Polska terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia sie w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

3. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy Uczestnik powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie BTiJ BAVARIA Tours Polska doręczając mu pisemne oświadczenie (dozwolona również forma elektroniczna).

4. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika, BTiJ BAVARIA Tours Polska zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez BTiJ BAVARIA Tours Polska do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. Wskazuje się przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują sie w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji:
a) do 21 dni przed datą rozpoczecia imprezy - 30 % ceny imprezy, nie mniej jednak niż kwota wpłaconej zaliczki,
b) 20 - 14 dni przed datą rozpoczecia imprezy -50 % ceny imprezy,
c) 13 - 3 dni przed datą rozpoczecia imprezy - 90 % ceny imprezy,
d) poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 100 % ceny imprezy,
e) BAVARIA Tours Polska przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją Uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.

5.
a) Nie pobiera sie kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez BTiJ BAVARIA Tours Polska w wyniku zamiany Uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże BTiJ BAVARIA Tours Polska osobę spełniająca wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej Umowy,
b) Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotowymi i/lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość bezkosztowej zamiany Uczestników może być ograniczona warunkami zakupu przez BTiJ BAVARIA Tours Polska biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej,
c) Za zmianę przez Uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, rodzaju i ilości zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez BTiJ BAVARIA Tours Polska.

6. Gdy po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub Umowie, BTiJ BAVARIA Tours Polska zobowiązuje sie bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki Umowy Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków Umowy Uczestnik powinien poinformować BTiJ BAVARIA Tours Polska w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem.

7. BTiJ BAVARIA Tours Polska zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania imprezy bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodu siły wyższej. BTiJ BAVARIA Tours Polska ma również prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum Uczestników. Wymagane minimum Uczestników wynosi standardowo 75% miejsc przewidzianych na danej imprezie i wynosi ono zwykle 35 osób dla imprez autokarowych i 30 osób dla imprez samolotowych. Dla niektórych imprez minimalna ilość Uczestników została sprecyzowana w ofercie. Powiadomienie Uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku wymaganego minimum Uczestników może nastąpić, w formie pisemnej (dopuszcza się również formę elektroniczną), nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy Uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednia dopłata lub zwrotem różnicy w cenie.
b) podwyższenia ceny imprezy – BTiJ BAVARIA Tours Polska może podwyższyć cenę imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych albo wzrostu kursów walut. Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny musi być przez BTiJ BAVARIA Tours Polska udokumentowany, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 21 dni przed datą wyjazdu. Po otrzymaniu od BTiJ BAVARIA Tours Polska pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BTiJ BAVARIA Tours Polska, czy przyjmuje proponowana zmianę Umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W praktyce jednak BTiJ BAVARIA Tours Polska w swojej ponad 10-letniej karierze nigdy nie podwyższyło ceny imprezy.

8. Ubezpieczenia
a) Podpisując umowę Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granica z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.
b) BTiJ BAVARIA Tours Polska gwarantuje wszystkim Uczestnikom Ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Przyokopowa 31.
c) Przedmiot i zakres Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE, w tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych:
-Uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są Ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także pomocą i ochrona prawna (KL–wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 10.000 EUR, koszty ratownictwa – 5.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.
-Uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczę: 15.000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na wypadek śmierci.

9.
a) Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia
granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. BTiJ BAVARIA Tours Polska nie ponosi
odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.
b) Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
c) Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności
wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.

10.
a) Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować sie do wskazań przedstawicieli BTiJ BAVARIA Tours Polska dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.
b) Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec BTiJ BAVARIA Tours Polska za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu. Uczestnik może we własnym zakresie wykupić dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie OC na czas trawania imprezy.
c) BTiJ BAVARIA Tours Polska zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył albo uporczywie narusza ustalony porządek imprezy, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.

11.
a) BTiJ BAVARIA Tours Polska jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem
świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie
poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela BTiJ BAVARIA Tours Polska (pilota, rezydenta lub wychowawcę) w celu umożliwienia im naprawienia wady na miejscu.
b) Jeżeli nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, do których wykonania BTiJ BAVARIA Tours Polska jest zobowiązane na
podstawie Umowy zawartej z Uczestnikiem, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z zawartej z Uczestnikiem Umowy, BTiJ BAVARIA Tours Polska przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązane jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia, chyba że brak realizacji określonego świadczenia, względnie odbieganie jego jakości od wynikającej z zawartej Umowy będzie spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo siła wyższa.
c) Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i przekazane w czasie trwania imprezy przedstawicielowi BTiJ BAVARIA Tours Polska lub wysłane listem poleconym dla celów dowodowych na adres BTiJ BAVARIA Tours Polska, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy. Na zgłoszone reklamacje BAVARIA Tours Polska udzieli odpowiedzi na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

12.
a) BTiJ BAVARIA Tours Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie
usług turystycznych, jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w Umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć albo siła wyższa.
b) Jeśli wykonanie usług stanowiących istotna cześć programu jest niemożliwe, BTiJ BAVARIA Tours Polska zobowiązane jest,
bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Uczestnik może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od Umowy. BTiJ BAVARIA Tours Polska nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zaoferuje świadczenia zastępcze o co
najmniej równorzędnym standardzie i wartości, zaś Uczestnik bezzasadnie nie przyjmie tego świadczenia.

13. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych są obowiązujące również dla osób towarzyszących,
reprezentowanych przez Uczestnika.

14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w
przypadku braku porozumienia między stronami będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Cywilny.

15. W sprawach nieuregulowanych wzorcem Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Garmisch-Partenkirchen, dn. 04 stycznia 2013 r.

OKTOBERFEST 2024Oferta na 2024 - już dostępna!

SEZON 2024Oferta na 2024 - już dostępna!

Znajdź Nas na Facebook'u


Powrót do strony głównej | Kontakt
BAVARIA Tours Polska wszystkie prawa zastrzeżone